บริการรับรองเอกสาร

บริการรับรองเอกสาร

1.รับรองเอกสารโดย กรมการกงสุล กระทรวงต่างประเทศ
ถ้าหากเอกสารเป็นเอกสารของทางราชการ และต้องการนำไปใช้ในต่างประเทศเพื่อทำวีซ่า จำเป็นต้องนำไปผ่านการรับรองจากหน่วยงานของรัฐบาลไทยก่อน จึงนะนำไปใช้ได้ ซึ่งทางเราได้มีบริการดังกล่าว โดยมีอัตรา ดั่งต่อไปนี้
- ค่าดำเนินการรับรองเอกสาร 200-300 บาท/ครั้ง
- ค่าแปลเอกสาร เริ่มต้นที่ 200 บาท ขึ้นอยู่กับเนื้อหาภายในเอกสารของแต่ละฉบับ
- ค่าธรรมเนียมของกรมการกงสุล 400 บาท/ชุด (ระดับราคาขึ้นอยู่กับการพิจารณาของกรมการกงสุล ไม่มีการบวกเพิ่มจากบริษัทฯ มีใบเสร็จจากทางกงสุลส่งให้ตามความเป็นจริง)

2. รับรองเอกสารโดย สถานทูตต่างๆ
- ค่าดำเนินการประทับตรารับรอสถานทูตต่างๆ 1,200 บาท/ครั้ง
- ค่าธรรมเนียมขึ้นอยู่กับใบเสร็จของแต่ละสถานทูต ไม่มีการบวกเพิ่มจากบริษัทฯ คิดตามจริง เช่นสถานทูตเดนมาร์ค 1,000 บาท ต่อชุด

3.? รับรองเอกสารโดย ทนายความผู้ได้รับอนุญาต
- ค่าธรรมเนียมทนายความ ขึ้นอยู่กับเอกสาร ประมาณ 400-1,000 บาทต่อหน้า

4.? รับรองเอกสารโดยผู้เชี่ยวชาญศาลยุติธรรม
- ค่าธรรมเนียมผู้เชี่ยวชาญศาล ขึ้นอยู่กับเอกสาร ประมาณ 1,000 ? 1,500 บาทต่อหน้า

5.? รับรองใบขับขี่สากล
- ค่าดำเนินการทำใบอนุญาตใบขับขี่สากล 1,000/คน
- ค่าธรรมเนียม 505 ต่อ/คน (คิดตามใบเสร็จของกรมการขนส่ง)

6. รับรองเอกสารโดยทางบริษัทฯ
- ค่าธรรมเนียม? ไม่คิดค่าบริการ
- ค่าธรรมเนียม กรณีลูกค้าแปลมาเองและส่งให้ทางเราประทับตรารับรอง ทางเราไม่รับทำให้ หรือไม่ต้องมีการตรวจสอบเอกสารการแปลก่อนว่าถูกต้องหรือไม่ คิดตามเอกสารอีกครั้ง

**ใช้บริการพนักงานรับ-ส่ง เอกสารถึงที่ทั้งใน กรุงเทพฯ และปริมณฑล คิดตามระยะทาง เริ่มต้น 200 บาท/ครั้ง**