ประวัติของเรา

 

ความเป็นมาของบริษัทฯ แปลเอกสารของเรา
หลังจากผู้ก่อตั้ง ได้จบการศึกษามา ได้มาทำงานประจำเป็นพนักงานบริษัทแห่งหนึ่ง ทางด้านการแปล
ด้วยเป็นคนที่มีใจรักทางด้านภาษา จึงได้ออกมาเปิดบริษัทรับแปลเอกสาร และให้ความช่วยเหลือทางด้านภาษาเอง

ในเวลาต่อมา จากนักแปลอิสระเพียงคนเดียว ที่เป็นผู้ก่อตั้งศูนย์การแปลของเรานี้มา จนมาถึงบัดนี้
เราเติบโตขึ้นมาจาก 1 เป็น 100 นักแปล, จาก 100 เป็น 10,000 ลูกค้า, จาก 10,000? เป็น หลายล้าน
ตัวอักษร, ทางเราได้มีเพื่อนๆ และลูกค้าเก่าๆ แนะนำงานแปลเข้ามามากมาย จนไม่สามารถจะรับงานแปล
ได้เพียงคนเดียวได้อีกต่อไป จึงได้ตัดสินใจ หาทีมงานนักแปลมืออาชีพ ในอีกหลายสาขาวิชา หลากหลาย
ภาษาทุกประเภท ที่ลูกค้าต้องการ มาทำงานร่วมกันเพื่อให้ลูกค้าทุกท่านได้รับความสะดวก โดยไม่ต้องไป
หางานแปลภาษาอื่นๆ ที่ไหนอีก ในแต่ละวัน ทางบริษัทฯ ของเรา ได้เติบโตมาอย่างมั่นคง ให้บริการด้วย
ความจริงใจและตรงเวลาตลอดมา

 

รายละเอียดเกี่ยวกับหน่วยงาน

1.? ชื่อและที่ตั้งของหน่วยงาน

 

 

 

 

 

 

 

 

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรงไทย ทรานสเลชั่น เซอร์วิส

ตั้งอยู่บ้านเลขที่ 99/519? หมู่ที่ 2? ถนนแจ้งวัฒนะ? แขวงทุ่งสองห้อง? เขตหลักสี่? กรุงเทพมหานคร? 10210

??????????????? ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรงไทย ทรานสเลชั่น เซอร์วิส ??ก่อตั้งและจดทะเบียนการค้าเมื่อ????????????????? วันที่? 1 พฤศจิกายน? พ.ศ. 2549? ประกอบด้วย 3 หุ้นส่วน? คือ

1. คุณสุวิทย์? มั่นคำ? ????????? ??หุ้นส่วนผู้จัดการ

2. คุณพีระยุทธ? เจนจาคะ?? หุ้นส่วน

3. คุณคฑาวุธ? ทับทิมนิติภู? หุ้นส่วน

 

ประกอบธุรกิจในด้านการแปลเอกสารภาษาต่างประเทศทุกชนิด เช่น เอกสารทางการศึกษา เอกสารราชการ เอกสารด้านกฎหมาย เอกสารด้านธุรกิจการค้าและประเภทอื่นๆ โดยภาษาที่ให้บริการหลักมี????????? ?8 ภาษา คือ

1.ภาษาอังกฤษ ?2.? ภาษาญี่ปุ่น ?3.ภาษาจีน? 4.ภาษาอิตาลี? 5.ภาษาฝรั่งเศส ?6.ภาษาเยอรมัน ?7.ภาษาเกาหลี และ 8.ภาษานอร์เวย์ พร้อมให้บริการยื่นรับรองเอกสารจากกรมการกงสุลกระทรวงการต่างประเทศและสถานฑูตต่างๆ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรงไทย ทรานสเลชั่น เซอร์วิส ยังให้บริการดำเนินการทำใบขับขี่สากลจากกรมการขนส่งทางบก (แทน) อีกด้วย ผู้ที่มาใช้บริการสามารถส่งเอกสารได้หลายช่องทางโดยมาด้วยตนเองหรือส่งเอกสารทางไปรษณีย์ อีเมล์ และแฟกซ์ และหากผู้ที่มาใช้บริการไม่สะดวกมารับเอกสารของท่าน เพื่อความสะดวกของผู้ใช้บริการทางบริษัทสามารถจัดส่งเอกสารกลับทางไปรษณีย์ได้ทั่วโลก อัตราค่าบริการต่างๆมีราคาที่เหมาะสมยุติธรรม ตามสโลแกน ?ประหยัด สะดวก รวดเร็ว ทันใจ ใส่ใจคุณภาพ? การให้บริการของห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรงไทย ทรานสเลชั่น เซอร์วิส ?แบ่งออกเป็น 3 ประเภท

?

1.? บริการแปลเอกสาร

1.1 ?เอกสารทางการศึกษา

1.1.1 ?ใบแสดงผลการศึกษา

1.1.2 ?ปริญญาบัตร

1.1.3 ?หนังสือรับรองการศึกษา

1.1.4 ?ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพต่างๆ

1.1.5 ?บทคัดย่องานวิจัย

1.1.6? วิทยานิพนธ์

1.2? เอกสารราชการ แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ

1.2.1 ?เอกสารราชการส่วนบุคคล

1) ?หนังสือรับรองสถานภาพการสมรส

2)? ใบสำคัญการสมรสและบันทึกการสมรส

3)? ใบสำคัญการหย่า

4)? ใบสูติบัตร

5) ?ใบมรณะบัตร

6)? ทะเบียนบ้าน

7)? บัตรประชาชน

8)? หนังสือปกครองบุตร

9)? โฉนดที่ดิน

10) ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล

11) หนังสือเดินทาง

1.2.2? เอกสารราชการทางทหาร

1) ?สด. 9

2)? สด. 8

3)? สด. 43

1.3? เอกสารประเภทกฎหมาย

1.3.1 ใบคำสั่งศาล

1.3.2 ใบแจ้งความ

1.3.3 งานกฎหมายทั่วไป

1.3.4 สัญญาต่างๆ

1.4? เอกสารประเภทธุรกิจการค้า

1.4.1 หนังสือรับรองบริษัท

1.4.2 งบการเงิน

1.4.3 ใบทะเบียนการค้า

1.4.4 ใบทะเบียนพาณิชย์

1.4.5 ข้อบังคับบริษัท

1.4.6 ใบกรมสรรพากร

1.4.7 งบกำไรขาดทุน

1.4.8 หนังสือบริคณห์สนธิ

1.4.9 ใบเสนอราคา

1.5? เอกสารประเภทอื่นๆเช่น เอกสารของต่างประเทศ

 

2.? บริการรับรองเอกสาร

แบ่งออกเป็น 4 ประเภท คือ

2.1 การรับรองเอกสารจากกรมการกงสุลกระทรวงการต่างประเทศ

2.1.1 การรับรองคำแปล

1) คำแปลเอกสารภาษาไทยเป็นอังกฤษ

2) คำแปลเอกสารภาษาอังกฤษเป็นไทย

3) คำแปลเอกสารภาษาอื่นที่ไม่ใช่ภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย และเอกสารภาษาไทย

เป็นภาษาอื่นที่ไม่ใช่ภาษาอังกฤษ

2.1.2 การรับรองลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนามในเอกสาร

2.1.3 การรับรองสำเนาเอกสารที่หน่วยงานราชการไทยออกให้

การยื่นคำร้อง

กรอกคำร้องตามแบบฟอร์มที่กำหนดพร้อมแนบเอกสารดังต่อไปนี้??????????????????????????????????????????????????????????????????????? – ต้นฉบับภาษาไทย พร้อมสำเนา 1 ชุด

- ต้นฉบับคำแปลภาษาอังกฤษ

- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

- หากยื่นแทนเจ้าของเอกสารต้องมีหนังสือมอบอำนาจพร้อมสำเนาบัตร ประจำตัวประชาชนของผู้ มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ

ค่าธรรมเนียม

- เอกสารทั่วไป บริการปกติ ฉบับละ 200 บาท (ใช้เวลา 2 วันทำการไม่นับ วันยื่น บริการด่วน ฉบับละ 400 บาท )

- เอกสารสัญญาหรือเอกสารทางศาล บริการปกติคิดค่าธรรมเนียม 200 บาทสำหรับเอกสารที่มีจำนวนคำไม่เกิน 100 คำ

หากจำนวนคำเกิน 100 คำ ทุก ๆ 100 คำคิด 200 บาท และเศษของ 100 คำต่อไปคิด 200 บาท หากผู้ร้องประสงค์จะขอรับบริการด่วน ต้องเสียค่าธรรมเนียมเพิ่มอีก 1 เท่าของอัตราค่าธรรมเนียมบริการปกติ

2.2? รับรองเอกสารจากสถานฑูตต่างๆ

การดำเนินการประทับตรารับรองจากสถานทูตต่างๆมีอัตราค่าบริการ 1,200 บาท ต่อครั้ง ค่าธรรมเนียมต่างๆ เป็นอัตราตามจริงตามใบเสร็จไม่มีการบวกเพิ่มจากบริษัท

2.3? รับรองเอกสารจากทนายความที่ขึ้นทะเบียนกับสภาทนายความอย่างถูกต้องตามกฎหมาย

อัตราค่าบริการขึ้นอยู่กับเอกสาร ราคา 400-1,000 บาท ต่อหน้า

2.4? รับรองเอกสารจากผู้เชี่ยวชาญศาลยุติธรรม

อัตราค่าบริการขึ้นอยู่กับเอกสาร ราคา 1,000-1,500 บาท ต่อหน้า

3.? การดำเนินการทำใบอนุญาตขับขี่สากล

- ?สำหรับบุคคลที่มีใบอนุญาตใบขับขี่ระยะเวลา 1 ปี

-? ใบอนุญาตใบขับขี่สากลมีอายุการใช้งาน 1 ปี

-? อัตราค่าบริการจำนวน 1,500 บาท ต่อท่าน

?

?

?

?